Phần mềm quản lý lớp học thông minh

Phần mềm quản lý lớp học thông minh

  • WLL 7200
n Voice broadcast (Giảng bài)
Các bài giảng của Giáo viên có thể được gửi từ PC của giáo viên đến một, một phần hoặc tất cả
các PC của học sinh thông qua chức năng “Voice Broadcast”
n Ghi âm và Chạy âm thanh: Record & PlayDigital Voice System User Manual
- 2 -
Giáo viên có thể ghi lại các bài giảng dưới dạng tệp âm thanh và gửi chúng đến PC của học sinh
dưới dạng tài liệu đào tạo ngôn ngữ.
Chức năng “Phát sóng bằng giọng nói” có thể truyền đầu vào âm thanh của giáo viên từ MIC (ví dụ: nội dung âm thanh của giáo viên) hoặc các thiết bị ghi khác (ví dụ: Line-In) đến một / một phần / tất cả Học sinh. Trong "phát sóng bằng giọng nói", sinh viên phải nghe âm thanh được phát và không có quyền kiểm soát để dừng phát.
Thiết lập chức năng
Giáo viên có thể đặt các thuộc tính sau cho “phát sóng bằng giọng nói” trên PC của giáo viên:
(a) Tốc độ lấy mẫu có thể được đặt là 8 KHz, 11 KHz, 22 KHz, 44,1 KHz hoặc 48 KHz.
(b) Kênh có thể được đặt là “mono” hoặc “stereo”.
(c) Độ chính xác lấy mẫu có thể được thiết lập là 8 bit hoặc 16 bit.
(d) Phương pháp mã hóa có thể được thiết lập là không mã hóa (Lossless Compression) hoặc mã hóa GSM610 (Lossy Compression).
Nghe lặp đi lặp lại
Giáo viên có thể thiết lập tốc độ phát lại của các tài liệu giọng nói dựa trên nhu cầu giảng dạy của
họ và cấp độ học sinh. Họ cũng có thể lặp đi lặp lại một phần nhất định của các tài liệu giọng nói
để học sinh có thể lặp lại nhiều lần nghe Nghe đúng cách phát âm và làm quen với âm và câu. Bên
cạnh đó, học sinh có thể nhận được sự cho phép của giáo viên và chọn một phân khúc cụ thể cho
việc nghe lặp lại nhiều lần theo tình trạng và trình độ học tập cá nhân.
n Voice broadcast (Giảng bài)
Các bài giảng của Giáo viên có thể được gửi từ PC của giáo viên đến một, một phần hoặc tất cả
các PC của học sinh thông qua chức năng “Voice Broadcast”
n Ghi âm và Chạy âm thanh: Record & PlayDigital Voice System User Manual
- 2 -
Giáo viên có thể ghi lại các bài giảng dưới dạng tệp âm thanh và gửi chúng đến PC của học sinh
dưới dạng tài liệu đào tạo ngôn ngữ.
n Nói chuyện: Chat broadcast
Trong quá trình giảng dạy, giáo viên có thể chỉ định một PC sinh viên hoặc một nhóm PC sinh viên
để nói. Sau đó, họ có thể phát bài phát biểu hoặc cuộc trò chuyện với các PC sinh viên khác với mục
đích trình diễn.
n So sánh bằng giọng nói: Voice comparison
Học sinh có thể ghi lại giọng nói của mình và so sánh nó với các tài liệu gốc để cải thiện phát âm của
họ. Chức năng so sánh giọng nói cho phép người dùng thực hiện các cài đặt sau:
‧ Điều chỉnh tốc độ: Học sinh có thể điều chỉnh tốc độ phát lại của các tài liệu giọng nói để tìm hiểu
sự lên xuống của âm báo
‧ Thẻ kỹ thuật số: Học sinh có thể đặt tối đa 5 thẻ cho mỗi bản nhạc hoặc video để có thể dễ dàng
chuyển đến một điểm cụ thể trong dòng thời gian trong khi phát lại.

Sản phẩm cùng loại