Phòng học thông minh

Phần mềm quản lý lớp học thông minh

Liên hệ

n Voice broadcast (Giảng bài)
Các bài giảng của Giáo viên có thể được gửi từ PC của giáo viên đến một, một phần hoặc tất cả
các PC của học sinh thông qua chức năng “Voice Broadcast”
n Ghi âm và Chạy âm thanh: Record & PlayDigital Voice System User Manual
- 2 -
Giáo viên có thể ghi lại các bài giảng dưới dạng tệp âm thanh và gửi chúng đến PC của học sinh
dưới dạng tài liệu đào tạo ngôn ngữ.
Mua hàng
HOT

Phòng học thông minh

Liên hệ

Phòng học thông minh là một chiến lược toàn diện cho giáo dục kỹ thuật số tại các trường học
Hệ thống Phòng học tương tác thông minh là công nghệ nâng cao lớp học mà cơ hội bồi dưỡng cho giảng dạy và học tập bằng cách tích hợp công nghệ học tập, chẳng hạn như máy tính, Bảng tương tác thông minh, phần mềm chuyên dụng, các thiết bị hỗ trợ, mạng và âm thanh, khả năng tương tác bằng tay bút trên bảng tương tác hoặc thiết bị tương tác. Những lớp học có sẵn cho giảng viên và yêu cầu một phòng trước khi sử dụng.

Mua hàng